Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Volby 2024 > Obecné informace: Volby do Evropského parlamentu 2024

Obecné informace: Volby do Evropského parlamentu 2024Kdy budou volby a kolik se volí poslanců?

Volby do Evropského parlamentu se v České republice konají 7. a 8. června 2024. Hlasovat může každá osoba starší 18 let. Občané České republiky i jiných členských států EU mohou volit za předpokladu, že jsou přihlášeni k trvalému nebo dočasnému pobytu v České republice, a to nejméně 45 dnů před volbami.

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční v pátek 7. června (hlasování začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin) a sobotu 8. června (hlasování začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin). Voliči budou v roce 2024 za Česko volit 21 poslanců Evropského parlamentu, což je stejně jako v roce 2019.

Jakým způsobem jsou poslanci voleni?

Podle práva EU musí všechny země používat volební systémy, které zajistí poměrné zastoupení, což znamená, že počet volených členů každé strany závisí na podílu volebních hlasů, které strana obdržela. Česká republika používá preferenční hlasování, které umožňuje voličům možnost dávat preferenční hlasy v rámci seznamu stran, které si zvolí. Kandidáti, kteří dostanou většinu preferencí, budou s větší pravděpodobností zvoleni.

V České republice existuje pro volby do Evropského parlamentu pouze jeden volební obvod, což znamená, že lidé z celé země si vybírají ze stejných kandidátů.

Kdo jsou kandidáti a pro jaké politické strany můžete hlasovat?

Seznam kandidátů bude zveřejněn 48 dní před volbami na stránce Českého statistického úřadu.

Seznam registrovaných politických stran bude zveřejněn 48 dní před volbami na stránce Českého statistického úřadu a na stránce Ministerstva vnitra.

V České republice potřebují politické strany získat minimálně 5 % hlasů, aby si zajistily křeslo v Evropském parlamentu.

Kdo je oprávněn volit?

Máte právo volit v evropských volbách v České republice, pokud:

 • dosáhnete věku alespoň 18 let ke druhému dni voleb
 • jste český občan nebo občan EU, který je na území České republiky registrován k přechodnému nebo trvalému pobytu alespoň 45 dní před volbami.

Kde se mám zaregistrovat k volbám?

Český občan

K volbám se nemusíte registrovat, úřady to za vás dělají automaticky.

Občan EU

Musíte se zaregistrovat tak, že požádáte svou obec, aby vás přidala na seznam voličů pro evropské volby. Pokud jste se však zaregistrovali v předchozích evropských volbách v roce 2019, ověřte si že se nacházíte v seznamu voličů.

Poslední termín pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP je 28.04.2024 – neděle, a to od 08:00 do 16:00.

Pro více informací kontaktujte paní Kristýnu Amálii Heczkovou, email: kristyna.heczkova@kuncicepo.cz, tel: 725 506 901

Formulář ke stažení na webových stránkách obce v sekci formuláře.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Voličský průkaz Vám umožňuje volit na jakémkoliv volebním okrsku, ale pouze na území České republiky. POZOR! Na voličský průkaz nemůžete volit v jiném státě v rámci EU.

O voličský průkaz může požádat také volič jiného státu EU, ale pouze pod podmínkou, pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP. Ověřte si že se nacházíte v seznamu voličů.

Voličský průkaz Vám bude vydán nejdříve ve čtvrtek 23.05.2024, a to osobně, zmocněnci nebo jej zle zaslat voliči na zvolenou adresu.

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky je pátek 31.05.2024.

Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je středa 05.06.2024 do 16:00. Respektive do 15:30.

Pro více informací kontaktujte paní Kristýnu Amálii Heczkovou, email: kristyna.heczkova@kuncicepo.cz, tel: 725 506 901

Formulář ke stažení na webových stránkách obce v sekci formuláře.

Jaké dokumenty si musím přinést do volební místnosti?

Do volební místnosti si s sebou vezměte platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas.

Volba do přenosné volební schránky

Jako volič můžete požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Pro podání žádosti není předepsaný formulář, můžete tak učinit písemně i ústně (např. telefonicky).

K tomuto, prosím, využijte telefonní číslo obecního úřadu – 725 506 902 – Dagmar Pustějovská, sekretariát.

Chci se aktivně zapojit do voleb

Funkce okrskové volební komise

Okrsková volební komise zejména

 • dbá o pořádek ve volební místnosti
 • za pořádek ve volební místnosti a jeho bezprostředním okolí odpovídá předseda komise; jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné,
 • před zahájením hlasování předseda zkontroluje, zda je volební místnost vybavena podle zákona, a poté před ostatními členy volební schránky zapečetí,
 • nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může komise odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo je přerušit anebo prodloužit dobu hlasování, nejdéle však o 1 hodinu,
 • ​zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh
 • ztotožňuje voliče a poznamenává jeho účast do výpisu ze seznamu voličů,
 • vydává voliči úřední obálku; na žádost i hlasovací lístky,
 • Je-li to nutné, informuje voliče (např. o odvolání kandidáta, tiskové chybě, aj.),
 • dozírá na tajnost hlasování,
 • je nápomocná voličům se zdravotním postižením při hlasování,
 • na požádání vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou,
 • po prvním dni zapečetí volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat a zabezpečí i ostatní volební dokumenty,
 • před zahájením druhého dne zkontroluje neporušenost pečetí a sejme je,
 • po ukončení hlasování uzavírá volební místnost.
 • ​sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování
 • po ukončení hlasování sčítá odevzdané úřední obálky a platné hlasy a výsledky zaznamená do zápisu o průběhu a výsledku hlasování - k tomu podrobněji viz Pokyny pro okrskové volební komise, které vypracovává pro každé volby Český statistický úřad,
 • Zápis předává na přebíracím místě u pověřeného obecního úřadu Českému statistickému úřadu.

Co musím jako člen dělat?

Člen okrskové volební komise:

 • měl by se účastnit prvního zasedání komise. Nemůže-li se člen prvního zasedání účastnit, měl by o tom informovat starostu. S neúčastí je spojeno poměrné krácení odměny.
 • předseda, místopředseda a zapisovatel se musí účastnit školení; s neúčastí je spojeno krácení odměny.
 • nevykonává-li člen svoji funkci ve dny voleb a jeho nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než dvě hodiny, jeho členství automaticky končí a nastoupí za něj náhradník.
 • u každého člena musí být ve volební místnosti uvedeno jeho jméno, příjmení, funkce v komisi a údaj o tom, zda je delegován politickou stranou, politickým hnutím, koalicí nebo nezávislým kandidátem anebo jmenován starostou.

Odměna členům okrskové volební komise

Nároky členů okrskových volebních komisí

Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

Výše zvláštní odměny

V prováděcích vyhláškách k jednotlivým volebním zákonům je výše zvláštní odměny upravena tak, že za výkon funkce v okrskové volební komisi náleží:

 • řadovému členovi 1 800,- Kč,
 • místopředsedovi a zapisovateli 2 100,- Kč,
 • předsedovi 2 200,- Kč.

Konají-li se volby v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna za výkon funkce o 400,- Kč.

 

Více informací naleznete: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/cinnost-okrskovych-volebnich-komisi.aspx,

Přihlásit se můžete prostřednictvím přihlášky, kterou doručíte na sekretariát Obecního úřadu, a to do středy 15.05.2024.

Přihlášku ke stažení na webových stránkách obce v sekci formuláře.

Kde naleznu informace o volbách?

Kristýna Amálie Heczková

 

Odkaz ke stažení:

Volební speciál.docx