Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Svobodný přístup k informacím

Poskytování informací a příjem podání (PODLE 106)

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
  úterý 8:00 - 11:30
  středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
  čtvrtek pouze po předchozí dohodě s pracovníky obecního úřadu
  pátek obecní úřad je pro veřejnost uzavřen
 2. Telefonické podání+420 556 850 154
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obecni.urad@kuncicepo.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Kunčice pod Ondřejníkem č. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě na adrese Obecní úřad, Kunčice pod Ondřejníkem č. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem v úředních dnech a hodinách:

pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý 8:00 - 11:30
středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
čtvrtek pouze po předchozí dohodě s pracovníky obecního úřadu
pátek obecní úřad je pro veřejnost uzavřen

Telefonické podání: +420 556 850 154
Poštou na adresu Obecní úřad, Kunčice pod Ondřejníkem č. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
Elektronicky na e-mail: obecni.urad@kuncicepo.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: i8cbdbu
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Kunčice pod Ondřejníkem č. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím zákon č. 106/1999 Sb., v účinném znění pro rok 2022.

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

Tento Sazebník úhrad za poskytování informací byl schválen usnesením Rady obce č. RO 57/2024/2 dne 11. 6. 2024. S platností od dne 12. 6. 2024.

Sazebník nahrazuje předchozí sazebník schválený

 

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každá započatá hodina) 300 Kč
Pořízení jedné černobílé listinné kopie A4  
 - jednostranná 2 Kč/ks
 - oboustranná 3 Kč/ks
Pořízení jedné černobílé listinné kopie A3  
 - jednostranná 5 Kč/ks
 - oboustranná 7 Kč/ks
Pořízení jedné barevné listinné kopie  
 - jednostranná A5 3 Kč/ks
 - jednostranná A4 4 Kč/ks
 - jednostranná A3 10 Kč/ks

V případě oboustranné barevné kopie nebo tisku se účtuje dvojnásobek ceny jednostranné kopie požadovaného formátu.

 
   
Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, činí:  
- CD-R / DVD-R 10 Kč/ks
- skenování A5/A4 2 Kč/ks
- skenování A3 3 Kč/ks
   
Náklady na odeslání informací žadateli: 3 Kč/ks 
poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou dle platného sazebníku poštovních služeb (dle druhu zásilky)
balné (speciální obálkou nebo balíkem) paušální částka ve výši 20,- Kč za jednu poštovní zásilku
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

 

Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby tvoří skutečná cena uhrazená povinným subjektem provozovateli poštovních služeb, a to dle aktuálního ceníku České pošty, s.p., jakožto provozovatele poštovních služeb.
 2. Náklady na balné účtovány nebudou, bude-li informace odesílána žadateli v listinné podobě obyčejnou obálkou. V případě nutnosti zaslání informace poštou balíkem, bude účtováno balné ve výši 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.
 3. V případě osobního odběru požadovaných informací nebo odeslání elektronickou poštou (např. e-mailem, datovou schránkou) nebude úhrada nákladů na odeslání informací po žadateli uplatňována.

 

 Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací je stanovená sazba úhrady ve výši 300,- Kč za hodinu práce každého zaměstnance, který bude vyhledávání informací provádět, tato sazba je odvozená od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu podílejících se na vyřizování žádostí. Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání se považuje vyhledávání včetně zpracování informace, které přesáhne 2 hodiny.
 2. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

 

Ostatní ustanovení

 • Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
 • Z důvodu hodných zvláštního zřetele může povinný subjekt od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
 • Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 • Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce č. 1682010349/0800. Platební údaje budou součástí faktury. Žadatel prokáže úhradu nákladů zpracovateli pokladní stvrzenkou, ústřižkem složenky nebo výpisem z účtu.
 • Pokud žadatel do 60 dnů ode dne doručení oznámení o výši požadované úhrady tuto nezaplatí, žádost se odloží.
 • Tento sazebník je vydán na období od 12.6.2024 do 31.12.2026.

 

Výše a typy úhrad

V souvislosti se zpřístupněním informací lze vyžadovat úhradu těchto nákladů:

 • Pořízení kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie,
 • Pořízení počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku,
 • Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči,
 • Poštovné, je-li informace zasílána poštou,
 • Osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací.

  

Formuláře