Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
  úterý 8:00 - 11:30
  středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
  čtvrtek pouze po předchozí dohodě s pracovníky obecního úřadu
  pátek obecní úřad je pro veřejnost uzavřen
 2. Telefonické podání+420 556 850 154
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obecni.urad@kuncicepo.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Kunčice pod Ondřejníkem č. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě na adrese Obecní úřad, Kunčice pod Ondřejníkem č. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem v úředních dnech a hodinách:

pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý 8:00 - 11:30
středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
čtvrtek pouze po předchozí dohodě s pracovníky obecního úřadu
pátek obecní úřad je pro veřejnost uzavřen

Telefonické podání: +420 556 850 154
Poštou na adresu Obecní úřad, Kunčice pod Ondřejníkem č. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
Elektronicky na e-mail: obecni.urad@kuncicepo.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: i8cbdbu
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Kunčice pod Ondřejníkem č. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 

 č. 106/99 Sb.

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím zákon

č. 106/1999 Sb., v účinném znění pro rok 2022.

 

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každá započatá hodina) 200 Kč
Fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu:  
černobílý formát: jednostranně formát A4 2 Kč/ks
černobílý formát: oboustranně formát A4 4 Kč/ks
černobílý formát: jednostranně formát A3 4 Kč/ks
černobílý formát: oboustranně formát A3 7 Kč/ks
barevný formát: jednostranně formát A4 10 Kč/ks
barevný formát: oboustranně formát A4 15 Kč/ks
barevný formát: jednostranně formát A3 15 Kč/ks
barevný formát: oboustranně formát A3 27 Kč/ks
Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, činí:  
- CD-R 8 Kč/ks
- DVD-R 9 Kč/ks
Náklady na odeslání informací žadateli:  
poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou dle platného sazebníku poštovních služeb (dle druhu zásilky)
balné paušální částka ve výši 20,- Kč za jednu poštovní zásilku
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

 

Náklady na odeslání informací žadateli

 

 • Poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, bude účtováno dle platného sazebníku poštovních služeb (dle druhu zásilky).
 • Balné - paušální částka ve výši 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.

 

     Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 

 • V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 200,- Kč.
 • V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 • Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

 

      Úhrada nákladů

 

 • Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Náklady se neúčtují, pokud jejich výše nepřesáhne částku 100,-- Kč. Pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,-- Kč.
 • Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace, a to na základě výzvy zpracovatele informace. Uhrazení nákladů předem je podmínkou a předpokladem poskytnutí požadované informace.
 • Bude-li zaplacená částka vyšší než skutečné náklady spojené se zpřístupněním požadovaných informací, bude rozdíl žadateli o informace bezodkladně vrácen, a to v hotovosti v pokladně obecního úřadu, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet u peněžního ústavu.

 

 

Výše a typy úhrad

 

V souvislosti se zpřístupněním informací lze vyžadovat úhradu těchto nákladů:

 • Pořízení kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie,
 • Pořízení počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku,
 • Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči,
 • Poštovné, je-li informace zasílána poštou,
 • Osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací.

 Schváleno radou obce dne 17.1.2022 usnesení č. 83/2022/9

 

Formuláře