Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Obec provozuje > Vodovody a kanalizace

Vodovody a kanalizace


Obec Kunčice pod Ondřejníkem je vlastníkem a provozovatelem vodovodu dle § 2 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Odborný zástupce (ve smluvním vztahu k obci) splňuje kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování, správu a rozvoj vodovodů.

 

Dokumentace:

 

Informace k vodovodu:
Zdrojem vody je pitná voda, která je vyráběna na Úpravně vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí z povrchové vody z přehradní nádrže Šance. Pitná voda pro vodovod pro veřejnou potřebu v Kunčicích pod Ondřejníkem je přebírána (nakupována) z Ostravského oblastního vodovodu
provozovaného společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK) přes tři vodoměrné šachty (předávací místa).

Převzatá pitná voda není žádným způsobem upravována. V případě zhoršení kvality vody (mikrobiálního oživení) je na základě vyhodnocení laboratorních výsledků rozborů pitné vody možné provést dodatečnou dezinfekci dochlorováním pitné vody v akumulačních komorách vodojemů
chlornanem sodným (manuální jednorázový způsob).

Odečty vodoměrů:

voda-kpo.pngNa adrese https://kuncice.mujvodomer.cz naleznete aplikaci Můj vodoměr. Zde naleznete kartu svého odběrného místa, ve které jsou uvedeny všechny podstatné údaje o vašem vodoměru. Především historii odečtů, grafický přehled vaší spotřeby a údaje o fakturaci. Velkým přínosem této aplikace je možnost zadávat odečty vodoměrů přímo do aplikace, čímž ušetříte čas pracovníkům obce i sobě. Pokud to bude možné, vložte současně do aplikace i fotografii se stavem vodoměru.

Své stavy vodoměru můžete do aplikace zadávat již na konci roku, v průběhu listopadu. Ale jen v případě, že do konce roku 2023 budete mít odběr vody jen minimální! Zadávání stavu vodoměrů bude možné do 7. 1. 2024.


Systém zásobování pitnou vodou v Kunčicích pod Ondřejníkem je rozdělen na 3 zásobované oblasti:

  1. Oblast východní – východní a jihovýchodní část obce Kunčice pod Ondřejníkem a část obce Čeladná, mimo zásobování obyvatel zahrnuje zásobování Beskydského rehabilitačního centra. Voda je čerpána pomocí automatické tlakové stanice do vodojemu Nad Nemocnicí a dále
    z vodojemu distribuována. V roce 2022 byla tato oblast propojena s oblastí Pod Maralovým kopcem, která do konce roku 2021 zásobována z Úpravny vody Bystré (SmVaK). Část oblasti je zásobována gravitačně z vodojemu a část pomocí automatické tlakové stanice.
  2. Oblast západní – severo-západní část obce Kunčice pod Ondřejníkem až k obci Tichá, mimo zásobování obyvatel zahrnuje zásobování Základní a Mateřské školy Karla Svolinského, obecního úřadu. Voda z Ostravského oblastního vodovodu gravitačně přitéká do vodojemu Nad
    Školou, ze kterého pak zásobuje danou oblast.
  3. Oblast Žuchov – západní část obce Kunčice pod Ondřejníkem až k městu Frenštát pod Radhoštěm je gravitačně zásobována přímo z přivaděče Ostravského oblastního vodovodu. Jedná se o zásobování obyvatel v rodinných domech a rekreačních chatách pro část obce
    Žuchov.

Rozvodná vodovodní síť je vybudována v celkové délce zhruba 38 km a je na ní cca 1080 přípojek. Detailní a aktualizovaná situace distribuční sítě a objektů je dostupná v aplikaci GOBEC viz http://www.kuncicepo.cz/gobec.
Pitnou vodou je ve výše uvedených oblastech zásobováno cca 2 300 obyvatel. Množství dodávané pitné vody se pohybuje kolem 440 m3 /den.

V roce 2021-2022 bylo provedeno posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu pro obec Kunčice pod Ondřejníkem dle § 3c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro nepřijatelná rizika byla přijata příslušná nápravná opatření, jejichž realizace ve stanovených termínech je průběžně kontrolována místostarostou obce.

 

Informace k dvousložkovému vodnému:

Cena vodného na rok 2024 je nově vedena jako dvousložková. K této změně došlo usnesením Zastupitelstva obce č. ZO8/2023/3, kdy byla schválena Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě. Nově tedy bude součástí vodného také tzv. pevná složka za každou přípojku ve výši 500 Kč. Tato částka má především pokrýt fixní náklady, které obci vznikají při správě vodovodních přípojek (zřízení přípojky, výměny vodoměrů, opravy atd.). Zde obec, potažmo občané, dlouhodobě doplácejí na odběrné místa s malým odběrem vody. Tedy především na sezónní a rekreační návštěvníky obce.  Zavedením pevné složky vodného dojde k odstranění této diskriminace a také nebude nutné skokově zvyšovat cenu vodného.

 

Vývoj vodného s stočného za posledních 10 let:

 vodné.png

V tabulce názorně vidíte vývoj cen vodného i stočného, ve srovnání s okolními obcemi, kde správu vodovodů a kanalizací provádí SMVaK. Srovnání berte prosím orientačně, ale i z něj je patrné, že obec (ač má procentuálně vyšší náklady než velký provozovatel) udržuje ceny vodného a stočného dlouhodobě nízké. Vyšší nárust cen na rok 2024 je způsoben právě těmito nízkými cenami, inflací, cenami energií, absencí rezerv z předchozích let, zvýšením DPH ze strany státu a množstvím nakumulovaných oprav do budoucna.

Cena vodného a stočného

AKTUÁLNÍ CENY PLATNÉ OD 1.1.2023

Více

Publikováno 29. 1. 2023 20:44

Provozovatelem je nově obec

Obchodní firma: Kunčická s.r.o. byla ke dni 1.1.2021 vymazána z obchodního rejstříku. Majetek společnosti byl převeden na obec Kunčice pod Ondřejníkem. Provozovatelem vodovodů a kanalizací je nově obec Kunčice pod Ondřejníkem.

Více

Publikováno 12. 1. 2022 9:56

Kvalita dodávané pitné vody

Informace o jakosti dodávané pitné vody a o chemických látkách a chemických směsích použitých k úpravě této vody.

Více

Publikováno 29. 1. 2023 20:48

Informace k platbám záloh

Datum konání: 13. 1. 2022

Pokud platíte prostřednictvím banky nebo poštovní poukázkou, uvedete v případě zálohy jako variabilní symbol vždy Vaše odběratelské číslo, které je uvedeno na smlouvě nebo na každé faktuře u konečného příjemce. V případě platby vyúčtování vodného uvedete jako variabilní symbol číslo faktury, kterou jste obdrželi.

Více

Publikováno 12. 1. 2022 9:50

Vývoz fekálií na ČOV

Kontakty na vývoz fekálií na ČOV

Více

Publikováno 12. 1. 2022 10:00