Novinky a pozvánky
 • Srdečně Vás zveme na charitativní bazar dne 12.12.2020. Prosíme Vás o dodržování hygienických...
 • PROJEKT OTEVŘENÉ CHRÁMY UKONČEN Z důvodu nařízení vlády a s ohledem na aktuální...
 • Není nutno nezpívat   Česko rozezní píseň jako poděkování pro ty, kteří pomáhají ostatním Ve...
 • Vážení spoluobčané, sousedé,pokud víte ve vašem okolí o někom, kdo by mohl být osamocený, bez...
 • Rozsáhlou fotogalerii z našich akcí si můžete prohlédnout na stránce www.spvkuncice.zonerama.cz
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
Charitativní bazar nakonec bude
Společenství matek Římskokatolické farnosti Kunčice pod Ondřejníkem Vás srdečně zve na

Elektronická verze nového čísla obecních novin
Čeká Vás opět spousta zajímavostí ze života v naší obci. K dispozici

SENIOR TAXI OPĚT OD 1.12.2020 V PROVOZU!
Dovolujeme si Vás informovat, že Středisko sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí přistoupí...

MUDr. Chovančík _ ordinační doba v prosinci 2020
Ordinační doba v ambulanci PL MUDr. Chovančíka...

MUDr. Chovančík _ ordinační doba v prosinci 2020
Ordinační doba v ambulanci PL MUDr. Chovančíka...

Úvodní stránka > Životní prostředí- odpady > Topení

Topení a komíny

Topná sezóna již nastala a všichni provozovatelé spalinových cest by se měli snažit o to, aby se nedostali do smutné statistiky požárů způsobených komíny. 

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět? 

Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:

 • zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
 • zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů,
 • zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
 • zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
 • zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou,
 • zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Revize spalinové cesty se provádí:

 • před jejím uvedením do provozu,
 • při každé stavební úpravě komína,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
 • před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 • po komínovém požáru,
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.

Čištění spalinové cesty

Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.

 

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

 

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).

Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.

Zdroj: http://www.hzscr.cz/clanek/topeni-a-kominy.aspx

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 10.10.2016

Oxid uhelnatý – tichý společník,který může zabíjet

Oxid uhelnatý – tichý společník, který může zabíjet

Topná sezóna pomalu končí a právě teď může být vhodná doba ke kontrole nejen topidel a spalinových cest, ale také dalších spotřebičů. Hlavně těch plynových. V České republice je ročně evidováno téměř 300 smrtelných případů otravy oxidem uhelnatým a přibližně stejný počet požárů, které vznikly v komínovém tělese. Lidé často zanedbávají povinnost provádět pravidelné kontroly a revize spotřebičů a spalinových cest. Řada lidí se přitom mylně domnívá, že jim postačí revize komínu a spalinových cest, kterou nařizuje zákon. Opak je ovšem pravdou. Důležitou součástí je také správná funkčnost spotřebičů, kterou mají zajistit pravidelné kontroly a revize. V opačném případě riskujete, že spotřebič bude produkovat nebezpečné spaliny, což povede nejen ke zhoršení jeho funkčnosti, ale hlavně tím dojde k ohrožení Vašeho života a zdraví.

U plynových spotřebičů (plynové kotle, ohřívače vody, atd.) dochází nejčastěji právě vlivem špatné funkce k nedokonalému spalování a tím k produkci oxidu uhelnatého do okolí spotřebiče. Oxid uhelnatý je hořlavý, bezbarvý plyn bez zápachu a stačí velmi malá koncentrace tohoto plynu v uzavřeném prostoru k tomu, aby došlo k újmě na Vašem zdraví. Již při koncentraci 1,3 obj. % v prostoru dochází k okamžitému bezvědomí a k nebezpečí úmrtí postiženého po několika minutách. Riziko je opravdu veliké.

U plynových spotřebičů je před uvedením do provozu potřebná výchozí revizní zpráva spotřebičů, bez ní nesmí být užívány. Pokud se jedná o novostavbu, nesmí být bez výchozí revize spotřebičů stavba užívána a také poskytovatel plynu neuzavře s uživatelem stavby smlouvu o odběru plynu. Dále se u plynových spotřebičů musejí provádět provozní revizní kontroly (1 x za 3 roky) a pravidelné kontroly (1 x za rok). Revize může provádět pouze odborně způsobilá osoba k provádění revizí a zkoušek v potřebném rozsahu. Povinnost zabezpečovat provádění provozních revizí a kontrol se vztahuje pouze na majitele objektů pro bydlení. Bytová družstva, pokud jsou majiteli celého bytového domu včetně bytových jednotek, mají za povinnost provádět provozní revize a kontroly jak ve společných prostorách, tak i v bytových jednotkách. Jinak by tomu bylo pouze v případě, kdyby v rámci nájemní smlouvy, předávacího protokolu nebo jiného obdobného dokumentu bylo plynové zařízení předáno do osobního užívání nájemcům bytů. Společenství vlastníků bytových jednotek jsou povinna zajišťovat kontroly a provozní revize plynových zařízení vně bytové jednotky, domovního plynovodu ve společných prostorách. Provádění pravidelných provozních revizí a kontrol v rodinných domech, chatách, chalupách není vyžadováno, je však vhodné, účelné a žádoucí tyto provádět.

            Prevencí u plynových spotřebičů je tak jednoznačně provádění pravidelných kontrol a revizí, které minimalizují možnost špatné funkce spotřebičů a tím i riziko možného ohrožení Vašeho života a zdraví. Provádění pravidelných revizí a kontrol je dále možné doplnit detektorem spalin (oxidu uhelnatého). Detektor se umisťuje do místnosti, ve které se nachází plynový spotřebič a v případě výskytu oxidu uhelnatého v prostoru nás akustickým signálem upozorní na hrozící riziko. Pořizovací cena takovéhoto detektoru začíná okolo 800 Kč a po dobu provozu vyžaduje detektor jen velmi malé provozní náklady, které jsou spojeny převážně s výměnou baterií. Dražší detektory využívají místo napájení bateriemi napájení ze sítě 230 V a navíc disponují záložní baterií pro případ výpadku elektrické energie.

            Náklady na revize, kontroly, pořízení a provoz detektoru jsou zanedbatelnou částkou oproti tomu, o co všechno můžete přijít v důsledku vzniku mimořádné události při špatné funkci plynových spotřebičů. Neriskujte život a zdraví.

                                                                                              Ing. Marek Cochlar

                                                                                  Velitel družstva JSDH Kunčice p. O.

 

Tabulka uvádí několik detektorů oxidu uhelnatého od různých výrobců, dovozců nebo distributorů, kteří jsou uvedeni v otevřeném seznamu firem na webové stránce www.cahd.cz

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 04.03.2016

Zásady správného topení

Ačkoliv to tak nevypadá, i dobře zatopit je uměním. Dodržováním jednoduchých pravidel ušetříte peníze a snížíte znečištění ovzduší.

 

 

Pro správné topení je podstatné: 

 1. V čem topíme – otázka správného výběru spalovacích zařízení

Každý typ kotle má jinou účinnost. Klasický starý progořívací kotel má účinnost spalování 50-60%. mnohem účinnější jsou modrení zplyňovací a automatické kotle, které mají účinnost 70-85%.

2. Čím topíme – otázka vhodného paliva pro dané spalovací zařízení

 • Základním pravidlem je spalovat to palivo, pro které je kotel určen; netopit odpadem
 • 2-4 kg dřeva = 1m3 zemného plynu (obsah energie)
 • Dřevo sušit minimálně 2 roky na dobře větraném místě – vyšší výhřevnost a nižší emise

 

3. Kdo topí – otázka kvality obsluhy

 • Nedusit, tzn. nezavírat úplně klapky spalovacích vzduchů
 • Po přiložení nechat rozhořet
 • Kombinace hodně paliva + málo vzduchu je podobná tomu, jako když do velkého kopce chcete jet v autě na pětku

4. Jak topíme – otázka instalace a toho jak se o spalovací zařízení staráme

úniky tepla z rodinného domu

 

 

http://www.lokalni-topeniste.cz/files/jak-spravne-topit.pdf

Vytvořil: Kateřina Niklová
Datum: 29.10.2012

Co rozhodně do kamen nepatří

Plasty

při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Spalováním plastových folií (PP, PE) a PET lahví se do ovzduší dostávají toxické polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do žlutých kontejnerů na plasty. Spalováním polystyrenu vzniká mimo jiné jedovatý styren. Při spalování výrobků z PVC vznikají vysoce jedovaté dioxiny a sloučeniny chlóru.

 

Chemicky ošetřené dřevo

tzn. staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, natřená prkna – při spalování se mohou uvolňovat dioxiny (až 500x více než při použití palivového dříví) a dráždivý formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo patří do sběrného dvora na svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Nápojové kartony

Spalování nábojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří v naší obci do kontejnerů na papír.

 

Celobarevné letáky a časopisy

obsahují v tiskařských barvách často velké množství těžkých kovů, které se při spalování uvolňují. Papír patří do modrých kontejnerů na tříděný odpad nebo jej můžete odevzdat ve škole 1x měsíčně v rámci sběru starého papíru.

Stránka z novin použitá při rozdělávání ohně neuškodí, pálení stohů novin a časopisů však ano! Spalováním papíru navíc ničíme cennou surovinu.

Staré pneumatiky

Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Staré pneumatiky rozhodně nepatří do lesa ani do kotle, ale do sběrného dvora.

Biologický odpad

Tráva, listí a zbytky potravin mohou být také zdrojem nebezpečných a dráždivých látek, pokud je pálíme na zahradě. Zbytky rostlin patří nejlépe na kompost nebo do směsného odpadu.

 

Nebezpečné odpady

(zbytky léků, barev, baterie, a další) odevzdáváme podle svého druhu do lékárny, do sběrného dvoru nebo v rámci sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

 

Zákon o ochraně ovzduší rovněž zakazuje spalovat v lokálních topeništích kaly, proplástky (prorostlé uhlí nižší kvality) a lihnit.

 

Nespalujme doma odpady!

Čím topíme, to dýcháme!

Vytvořil: Kateřina Niklová
Datum: 29.10.2012
Tisk aktuální strany