Novinky a pozvánky
 • Srdečně Vás zveme na charitativní bazar dne 12.12.2020. Prosíme Vás o dodržování hygienických...
 • PROJEKT OTEVŘENÉ CHRÁMY UKONČEN Z důvodu nařízení vlády a s ohledem na aktuální...
 • Není nutno nezpívat   Česko rozezní píseň jako poděkování pro ty, kteří pomáhají ostatním Ve...
 • Vážení spoluobčané, sousedé,pokud víte ve vašem okolí o někom, kdo by mohl být osamocený, bez...
 • Rozsáhlou fotogalerii z našich akcí si můžete prohlédnout na stránce www.spvkuncice.zonerama.cz
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
Charitativní bazar nakonec bude
Společenství matek Římskokatolické farnosti Kunčice pod Ondřejníkem Vás srdečně zve na

Elektronická verze nového čísla obecních novin
Čeká Vás opět spousta zajímavostí ze života v naší obci. K dispozici

SENIOR TAXI OPĚT OD 1.12.2020 V PROVOZU!
Dovolujeme si Vás informovat, že Středisko sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí přistoupí...

MUDr. Chovančík _ ordinační doba v prosinci 2020
Ordinační doba v ambulanci PL MUDr. Chovančíka...

MUDr. Chovančík _ ordinační doba v prosinci 2020
Ordinační doba v ambulanci PL MUDr. Chovančíka...

Úvodní stránka > Povinně zveřejňované inf.

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/99Sb

1. Oficiální název

Obec Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj, zastoupená starostkou obce Mgr. Michaelou Šebelovou.

2. Důvod a způsob založení

Obcemi podle zákona číslo 367/1990 Sb. byly územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon č. 367/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Tento zákon stanovil, že obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce:

 • zastupitelstvo obce
 • rada obce
 • starosta obce
 • výbory a komise jako iniciativní a poradní orgány rady obce
 • obecní úřad

3. Organizační struktura obce

Organizační schéma Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem ke dni 01. 01. 2020

Vedení obce

starosta obce, místostarosta obce – 2 členové zastupitelstva obce uvolnění pro výkon funkce

počet zaměstnanců: 12 (max. 12 x 1,0 úvazku)

Matrika (max. úvazek 2,0)

 1. Matrika, evidence obyvatel, sociální agenda, administrativa, informace dle z. č. 106/1999 Sb.
 2. Matrikář, administrativní pracovník

Stavební záležitosti (max. úvazek 1,0)

 1. Územní plánování a stavební řád, životní prostředí, silniční správní úřad.

Podatelna, sekretariát (max. úvazek 1,0)

 1. Administrativa, sekretariát, pošta, archivace, skartace, ztráty a nálezy.

Vedení účetnictví, mzdy, fakturace (max. úvazek 3,0)

 1. Hlavní účetní, příprava návrhu rozpočtu a správa rozpočtu obce, zajišťování správy dotací a účelově vázaných rozpočtových prostředků; zástup matriky a evidence obyvatel.
 2. Účetní, účtování na uceleném úseku pohledávek a závazků, předpisy pohledávek a závazků, evidence faktur.
 3. Pokladna, poplatky, vyhlášky obce. Mzdy, výpočet cestovních náhrad.

Údržba obce (max. úvazek 5,0)

 1. Pracovník dělnické profese na údržbu obce, provádění drobných stavebních a údržbářských prací, včetně zimní údržby místních komunikací. Údržba požární techniky, vozidel SDH a budovy hasičské zbrojnice.
 2. Pracovník dělnické profese na údržbu obce, provádění drobných stavebních a údržbářských prací, včetně zimní údržby místních komunikací. Údržba požární techniky, vozidel SDH a budovy hasičské zbrojnice.
 3. Pracovník dělnické profese na údržbu obce, provádění drobných stavebních a údržbářských prací, včetně zimní údržby místních komunikací.
 4. Pracovník dělnické profese na údržbu obce, provádění drobných stavebních a údržbářských prací, včetně zimní údržby místních komunikací.
 5. Správa a úklid obecního majetku, obecních budov.

4. Kontaktní spojení

Adresa úřadu: Kunčice pod Ondřejníkem čp. 569, 739 13
Telefon: 556 850 154
Fax: 556 850 171
Oficiální www stránka: www.kuncicepo.cz
E-mail: obecni.urad@kuncicepo.cz
Adresa e-podatelny: ID i8cbdbu
Úřední deska je umístěna na budově obecního úřadu.

5. Případné platby můžete poukázat:

Česká spořitelna a.s.
Č. účtu 1682010349/0800
Platby lze uhradit i v hotovosti na Obecním úřadě v Kunčicích p. O.

6. IČO

00296856

7. DIČ

CZ00296856
Obec je plátcem DPH.

8. Dokumenty

V sekci Dokumenty najdete:

 • Souhrnné údaje schváleného rozpočtu obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2012
 • Výroční zprávu za rok 2011 (dle z. č. 106/1999 Sb.)
 • Výroční zprávu za rok 2010 (dle z. č. 106/1999 Sb.)
 • Výpis z registru ekonomických subjektů

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu Kunčice pod Ondřejníkem čp. 569, 739 13 nebo na podatelně Obecního úřadu Kunčice pod Ondřejníkem.

Ústně lze podat žádost:

 • telefonicky
 • osobně (v jednotlivých kancelářích)

Písemně lze podat žádost:

 • poštou
 • předáním písemné žádosti na podatelnu nebo v jednotlivých kancelářích
 • protokolem sepsaným jednotlivými pracovníky o poskytnutí informací

Elektronickou poštou lze podat žádost:

10. Příjem petic, stížnosti, žádostí a dalších podání:

lze podat písemně: poštou, předáním na podatelně

11. Opravné prostředky

 • o odvolání rozhoduje věcně příslušný orgán státní správy (mimo autoremedury, o které rozhoduje orgán, který vydal rozhodnutí – v daném případě Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem), jedná-li se o správní řízení nebo řízení dle zvláštního předpisu, ale odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu v Kunčicích p. O. u tohoto úřadu.
 • odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, o poskytnutí žádosti, o poskytnutí informace se podává písemně poštou na podatelně obecního úřadu do 15 dnů ode dne doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí)
 • v případě, že nebude žádost o poskytnutí informace vyřízena v zákonné lhůtě, má se za to, že byla odmítnuta, v tom případě může být podáno odvolání dle předchozího ustanovení
 • pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí

12. Formuláře

S žádostí o poskytnutí formulářů je možno se obrátit přímo na Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Informace poskytne Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem podle požadavku občanů. Další zdroje na www.portal.gov.cz.

14. Nejdůležitější předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku ČR
 • Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvísejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/19991 Sb., O Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) , v platném znění
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním minimu, v platném znění
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

15. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb.

Sazebník úhrad byl schválen usnesením RO č.53/2020/9 ze dne 7.9.2020:

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 na kalendářní rok 2020:

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

2. Sazebník výše úhrad:

 • cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie a cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku
 • černobílá

formát A4

 • jednostranná kopie 0,50 Kč
 • oboustranná kopie 1,00 Kč

formát A3

 • jednostranná kopie 1,00 Kč
 • oboustranná kopie 2,00 Kč

barevná

formát A4

 • jednostranná kopie 3,00 Kč
 • oboustranná kopie 6,00 Kč

formát A3

 • jednostranná kopie 6,00 Kč
 • oboustranná kopie 12,00 Kč

3. Cena 1 listu formátu A3 i A4, je-li informace poskytována formou skenování

 • automatickým skenováním z podavače 1,00 Kč
 • ručním skenováním 3,00 Kč

4. Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči

 • CD disk 6,00 Kč
 • DVD disk 8,00 Kč
 • obal na CD/DVD disk 5,00 Kč

5. Poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje. V případě osobního odběru požadováných informací nebo odeslání elektronickou poštou, nebude úhrada nákladu na odeslání informaci po žadateli uplatňována.

6. Osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod., ve výši 213,- Kč za každou ukončenou hodinu.

7. V případě, že celkové náklady spojené s poskytnutím informací budou obsahovat padesátníkovou hodnotu, částka se zaokrouhlí směrem dolů

8. Náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 100,- Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.

9. Poskytnutí informace je podmíněno uhrazením nákladů žadatelem – hotovostně v pokladně Obecního úřadu Kunčice pod Ondřejníkem, složenkou nebo bezhotovostní platbou na účet obce Kunčice pod Ondřejníkem. Pokud předpokládané náklady spojené se zpřístupněním informací budou rovny nebo vyšší než 100,- Kč, bude po žadateli      vyžadována záloha až do předpokládané výše těchto nákladů.Vzniknou-li při vyhledávaní informací jiné osobní náklady( např. jízdné apod.) budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

 

 

16. Seznam organizací

 • Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského. Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace
 • Kunčická s.r.o., Obec je 100% vlastník společnosti
Vytvořil: David Fojtík
Datum: 12.10.2020
Tisk aktuální strany