Novinky a pozvánky
  • Není nutno nezpívat   Česko rozezní píseň jako poděkování pro ty, kteří pomáhají ostatním Ve...
  • Vážení spoluobčané, sousedé,pokud víte ve vašem okolí o někom, kdo by mohl být osamocený, bez...
  • Rozsáhlou fotogalerii z našich akcí si můžete prohlédnout na stránce www.spvkuncice.zonerama.cz
  • Náš odbor nepravidelně pořádá vycházky pro seniory. Od dubna 2007 se uskutečnilo více než 50...
  • Verča Bartošová z kunčického Ondřejníčku zazpívala s BROLNem vedle dalších vítězů soutěže Zpěváček...
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
Důležité dokumenty k aktuálnímu omezení pohybu
Vážení občané, níže Vám nabízíme ke stažení dokumenty (formuláře), kterém můžete využít v rámci...

Informace o uzavření školního areálu
Milí sousedé, z důvodu zhoršené epidemiologické situace jsme se rozhodli od 1. března do 21...

Frenštát po Zitivní -Tip na zajímavý pořad
Frenštát po Zitivní přesunuto na příští neděli 07.03.21 od...

Podpořte náš Ondřejníček - jen do neděle 28.02.
Dětská cimbálová muzika Ondřejníček se zapojila do projektu k...

Sběr velkoobjemového odpadu 27.3.2021
V sobotu 27. března 2021 se uskuteční sběr velkoobjemového, nebezpečného a železného odpadu...

Úvodní stránka > Projekty IROP/MAS

Modernizace odborné IT učebny v ZŠ

Modernizace multifunkční odborné učebny ZŠ a MŠ Karla Svolinského

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009815

Název programu: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj.

Výzva: 7. výzva MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP -. Infrastruktura pro základní, střední a vyšší odborné školy.

Celkové způsobilé výdaje projektu byly předpokládány ve výši 1 012 694,- Kč. Příspěvek z fondů EU – 962 059,30 Kč. Finanční prostředky z rozpočtu obce – 50 634,70Kč.

Stav projektu: Žádost o podporu doporučená k financování - čekáme na vydání právního aktu (rozhodnutí o poskytnutí dotace a připravujeme veřejnou zakázku)

Předmětem projektu je pořízení vybavení (PC vybavení a software pro výuku odborných předmětů) do stávající odborné  učebny v ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, p.o.  za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Realizací projektu vznikne moderní multifunkční odborná učebna, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby a trhu práce. Cílem projektu je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání.

Globálním cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života ve městě Kunčice pod Ondřejníkem. Specifickým cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Cílem projektu je modernizace odborné PC učebny.Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení vybavení do ZŠ a MŠ Karla Svolinského v návaznosti na klíčové kompetence - cizí jazyk, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

Hlavní aktivitou projektu je:Pořízení vybavení budov a učeben - konkrétně pak pořízení počítačového (hardware a software) vybavení odborné PC učebny a software pro výuku odborných předmětů.

Aktualizace ke dni 07.05.2019

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno koncem března 2019. Na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vybavení pro multifunkční odbornou učebnu v ZŠ a MŠ Karla Svolinského“, kterou pro nás administrovala společnost AZ Zakázka s,r.o. byla uzavřena Kupní smlouva na dodávku zboží s prodávajícím Karlem Lexem, K Hájku 2967, Frýdek - Místek. Předmětem smlouvy je dodávka vybavení pro výuku dle předložené nabídky, v celkové hodnotě 689.363,14 bez DPH; tedy 834.129,40 Kč vč. DPH.

Aktualizace ke dni 24.07.2019

Koncem měsíce května byla realizována dodávka vybavení. Vybavení již slouží základní škole. Aktuálně nám byla schválena Žádost o platbu, na základě které nám byla vyplacena dotace ve výši 924.500 Kč. Řídící orgán IROP schválil způsobilé výdaje ve výši 973 158,40 Kč. 

Zveřejněno také na profilu zadavatele.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 24.07.2019

Modernizace odborné učebny v ZŠ - foto

Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích p.O.

Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009832

Název programu: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj.

Výzva: 8. výzva MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP -. Infrastruktura pro základní, střední a vyšší odborné školy.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 1 171 675,- Kč. Příspěvek z fondů EU – 1 113 091,25 Kč. Finanční prostředky z rozpočtu obce – 58 583,75Kč.

Stav projektu: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, výborem MAS byla doporučena k financování. Čekáme na potvrzení ze strany CRR. 

Předmětem projektu je pořízení vybavení do tří odborných učeben v nově budované přístavbě školy pro mimoškolní aktivity v ZŠ Kunčice p. O. za účelem zvýšení kvality zájmového a neformálního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

Globálním cílem projektu je provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje.Specifickým cílem projektu je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života v obci Kunčice p. O. a zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání.

Hlavní aktivitou projektu je:- Pořízení vybavení budov a učeben (3 odborné učebny pro mimoškolní vzdělávání)

ktualizace ke dni 17.07.2019

Žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění.

Na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem – 1. část - Pořízení notebooků + SW_2. část – Pořízení nábytku a pomůcek", kterou pro nás administrovala společnost AZ Zakázka s,r.o. byly uzavřena Kupní smlouva na dodávky zboží.

Kupní smlouva mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Karlem Lexem, K Hájku 2967, Frýdek – Místek, IČ: 69618046. Předmětem smlouvy je dodávka vybavení pro mimoškolní činnost dle nabídky předložené v rámci VZMR „Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem – 1. část - Pořízení notebooků + SW“, v celkové hodnotě 217.181 Kč bez DPH tedy 262.789 Kč vč. DPH., dle přílohy č. 1 Kupní smlouvy – přesný popis a specifikace zboží.

Kupní smlouva mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností BENJAMÍN s.r.o., sídlem Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice - IČ: 25523414. Předmětem smlouvy je dodávka nábytku a pomůcek pro mimoškolní činnost dle nabídky předložené v rámci VZMR „Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem – 2. část – Pořízení nábytku a pomůcek“, v celkové hodnotě 797.438 Kč bez DPH tedy 964.900 Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1 Kupní smlouvy – přesný popis a specifikace zboží.

Vše zveřejněno na profilu zadavatele.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 17.07.2019

Vybavení odborných učeben základní školy

Vybavení odborných učeben základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006796

Název programu: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj.

Výzva: 2. výzva MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP -. Infrastruktura pro základní, střední a vyšší odborné školy.

Celkové způsobilé výdaje projektu byly předpkládány ve výši 2 443 065,- Kč. Příspěvek z fondů EU – 2 320 911, 75 Kč. Finanční prostředky z rozpočtu obce – 122 153,25Kč.

Předmětem tohoto projektu jsou drobné stavební úpravy a zejména pořízení vybavení do odborných učeben – jazyková učebna, počítačová učebna, učebny chemie a fyziky, včetně přípravny – laboratoře a cvičné kuchyňky.

Globálním cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života v obci Kunčice pod Ondřejníkem. Specifickým cílem projektu je pak zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.  

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vybavení odborných učeben a výukových prostor s vazbou na klíčové kompetence IROP – přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích a technické a řemeslné obory. Budou pořízeny interaktivní tabule, dataprojektory a nábytek do odborných učeben. Také bude vybaveno laboratorní pracoviště.  Cvičná kuchyňka bude zvětšena a plně vybavena novým nábytkem a vybavením.

Studii proveditelnosti a žádost o dotaci pro nás zhotovila firma ProFaktum, Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, která bude také zajišťovat nutnou administraci projektu ve vztahu k IROP.

Aktualizace ke dni 30.7.2018

Veřejnou zakázku zajišťovala společnost INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, 70 300 Ostrava – Vítkovic. Předmětem zakázky je dodávka nábytkového a technického vybavení. Zakázka byla dělena na dvě části.

Část 1 – Dodávka kuchyňské linky a vestavěných spotřebičů
Část 2 – Dodávka vybavení učeben a nábytku

Pro část 1 podal nabídku pan Václav Cochlar, Kunčice pod Ondřejníkem 680, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 88643611. Nabídková cena 469 800,- Kč. (neplátce DPH).  Cvičná kuchyně bude vybavena se zahájením školního roku 2018/2019.

Pro část 2 podala nabídku společnost Veto CAC, s.r.o., sídlem Příborská 1585, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 64084736. Nabídková cena 1 085 076,- Kč bez DPH. 1 312 941,96 Kč vč. DPH.

Zveřejněno také na profilu zadavatele.

Dodávka vybavení odborných učeben fyziky, chemie, interaktivních tabulí a nábytku bude dodána v průběhu školního roku 2018/2019.

O prázdninách byly zahájeny stavební a bourací práce:

  • stavební úpravy cvičné kuchyňky ( bourání příčky )
  • drobné stavební a zednické práce, renovace podlahy a rozvody sítí ve cvičné kuchyňce
  • demontáž stávajícího vybavení

Stavební práce v celkovém rozsahu do 400 000,- Kč vč. DPH provádí pan Leoš Daníček, Kunčice pod Ondřejníkem 621, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem.

Aktualizace ke dni 7.3.2019

V měsíci únoru a březnu obec dokončila realizaci druhé etapy dotačního projektu „vybavení odborných učeben“. Proběhla kompletní rekonstrukce přípravny / laboratoře, včetně dodávky vybavení a nábytku. Např. byla dodána digestoř, žákovská laboratorní pracoviště, mycí stůl, váhový stůl, skříň pro chemické látky, sada měřících senzorů neulog, laboratorní kahany, skříně na pomůcky. Dále byly do jazykové učebny, počítačové učebny a učebny fyziky a chemie dodány interaktivní multidotykové tabule,  dataprojektory s ultrakrátkou projekcí, nastavitelné konzole pro projekci, učitelské PC vč. pracoviště a židlí. Stavební práce prováděl pan Leoš Daníček z Kunčic pod Ondřejníkem, výměnu linolea provedla firma pana Radima Němce z Frýdlantu nad Ostravicí a dodávku vybavení učeben a nábytku společnost Veto CAC z Frýdku – Místku.

Na začátku školního roku byla dokončena rekonstrukce / dodávka nové kuchyňské linky pro cvičnou kuchyňku, jejímž dodavatelem je pan Václav Cochlar. Vnitřní vybavení jsme nakoupili u společnosti Kuchyňské a domácí potřeby Eliška Kahánková.

Všechny třídy již nyní slouží a jsou využívány žáky i pedagogy naší školy. Kvalita zázemí pro vzdělávání se tak velmi zlepšila.

V měsíci dubnu budeme dokončovat administraci dotace a podávat Žádost o platbu. O závěrečném vyúčtování dotace Vás budeme informovat.

Aktualizace ke dni 24.6.2019

Na základě úspěšně podané Závěrečné zprávy o realizaci projektu a schválení žádosti o platbu nám dnes byla na účet připsána dotace ve výši 2 156 613,96 Kč.  Řídící orgán IROP schválil způsobilé výdaje ve výši  2 270 119,96 Kč.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 17.07.2019

Vybavení odborných učeben ZŠ - foto

Tisk aktuální strany