Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Volby 2024 > Důležité upozornění politickým subjektům k Volbám do Evropského parlamentu

Důležité upozornění politickým subjektům k Volbám do Evropského parlamentuDůležité upozornění politickým subjektům k Volbám do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu – delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí volebními stranami

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních odst. (2), (3) a (4) § 18 stanoví:

(2) Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu,

  1. a) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 5 odst. 2,
  2. b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a
  3. c) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

(3) Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 16 odst. 1 písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Evropského parlamentu a nejsou-li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.

(4) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o občana jiného členského státu, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 zmocněncem pověřena.

UPOZORNĚNÍ

Lhůta pro delegování jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise ( § 18 odst. 3 zákona) Evropského parlamentu konči ve středu 08.05.2024. V tento den (i když se jedná o Státní svátek) můžete podat žádost na Obecním úřadě v kanceláři matriky a evidence obyvatel a to v době od 08:00 do 16:00 hodin.

Více informací: +420 725 506 901, kristyna.heczkova@kuncicepo.cz

Bc. Kristýna Amálie Heczková – matrika a evidence obyvatel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité upozornění politickým subjektům k Volbám do Evropského parlamentu