Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace z rozpočtu obce

Dotace z rozpočtu obce


Informace k individuálním dotacím z rozpočtu obce

RO projednala  na své 8. schůzi dne 21.12.2022 harmonogram termínů pro podání žádostí o dotace z rozpočtu obce Kunčice pod Ondřejníkem na činnost nebo konkrétní akce neinvestičního charakteru pro rok 2023. 

Žádosti budou přijímány průběžně a budou vyhodnoceny 1x za pololetí.

Upozornění pro žadatele jsou následující:

 • Pro podání žádosti / předložení vyúčtování dotace použije žadatel vzor poskytnutí obcí.
 • Povinnou součástí žádosti je částečný výpis z Evidence skutečných majitelů  (https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik)
 • Příjemce dotace se podpisem veřejnoprávní smlouvy zaváže předložit poskytovateli dotace vyúčtování neinvestiční dotace formou soupisu účetních dokladů s uvedením výše částky a účelu platby u jednotlivých dokladů za rok 2023. Originály všech účetních dokladů vztahujících se k dotaci příjemce označí číslem smlouvy a uvede formulaci “Financováno z rozpočtu obce Kunčice p. O.” a výši použité dotace v Kč.
 • Příjemce dotace za rok 2023 předloží vyúčtování dotace nejpozději do 31. 1. 2024.
  • Příjemce dotace společně s vyúčtováním dotace odevzdá fotokopie všech originálů dokladů (faktura, výpis z účtu, pokladní doklad a jiné) a originály výše uvedených účetních dokladů současně předloží ke kontrole (pro ověření jejich platnosti). 
  • Nově je příjemce dotace povinen odevzdat společně s vyúčtováním dotace následující dokumenty:
   • Nejméně 6 fotografií, z alespoň tří veřejných akcí, které spolek v roce, kdy získal dotaci, pořádal.
   • Formát fotografie musí být JPG, PNG a fotografie musí být v kvalitě 300 dpi a vyšší.
   • Každá fotografie musí být opatřena jménem autora fotografie, datem konání akce a textem popisující obsah.
   • Tyto fotografie musí být poskytnuty obci včetně práva na další zveřejnění.
   • Představení spolku v textovém dokumentu (Word), včetně seznamu všech jeho aktivit a popis jeho veřejně prospěšné činnosti za rok, ve kterém spolek získal dotaci. A to vždy v dostatečném rozsahu.
 • V případě žádosti o dotaci na sociální služby bude tato poskytnuta v souladu s doporučením krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Poskytovatel dotace přistoupí k pověření Moravskoslezského kraje a finanční prostředky budou poskytnuty jako vyrovnávací platba dle podmínek pověření. 
 • Uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 000,- Kč musí být v souladu se zákonem zveřejněny po dobu 3 let.

Informace budou zveřejněny v březnovém vydání obecních novin a na webu obce www.kuncicepo.cz. Vzory formulářů žádostí a vyúčtování, včetně veřejnoprávních smluv zůstávají stejné jako v minulých letech.

Usnesení RO č. 8/2022/5

RO schvaluje, že v roce 2023 bude možno žádosti o dotaci z rozpočtu obce Kunčice pod Ondřejníkem na činnost nebo konkrétní akce neinvestičního charakteru pro rok 2023 podávat průběžně, s tím, že vyhodnocování bude provedeno 1x za pololetí. RO zároveň schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Usnesení RO č. RO9/2023/5

RO schvaluje nový vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Dokumenty