Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
Rekonstrukce mostů ve Frýdlantu nad Ostravicí
Začíná komplexní rekonstrukce mostů nad čtyřproudou silnicí a...

Pozvánka na přednášku

Pozvánka k diskusi o návrhu na koupi Huťařství

Místa k nahlížení do územního plánu
Do úplného znění územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem po změně č. 1 lze...

Místa k nahlížení do změny č. 1 územního plánu
Do změny č. 1 územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem, která nabyla účinnosti...

Úvodní stránka > Investiční akce obce > Ukončené investice

Stavba Multifunkčního hřiště

 • Realizace projektu „Multifunkční hřiště u ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem" vedeného v Regionálním operačním programu Moravskoslezsko pod registračním číslem CZ.1.10/4.1.00/05.01823

Jedná se o výstavbu multifunkčního hřiště a zpevněné víceúčelové plochy na parcele č. 1197/79 a p.č. 1197/62 v katastrálním území Kunčice pod Ondřejníkem. Jedná se o novostavbu multifunkčního hřiště a zpevněné víceúčelové plochy u ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem. Multifunkční hřiště bude mít sportovně rekreační využití. Využívat je budou žáci ZŠ, MŠ a veřejnost pro futsal, basketbal, nohejbal, volejbal a další sporty a pohybové aktivity. Velikost hřiště je 44x24 m, hřiště bude mít umělý travní povrch 2. generace, bude oploceno a osvětleno. Součástí veřejné zakázky jsou dodávky vybavení hřiště a sice: basketbalový koš 2x, futsalová/ házenkářská branka 2x a multifunkční sloupky na sítě 2x. Součástí stavby hřiště a zpevněné plochy bude zhutněná plocha, na níž bude umístěno 60ks laviček. Nad hřištěm vznikne zpevněná asfaltová dráha (plocha), která bude sloužit jako přístupová komunikace k hřišti a v budoucnu po rozšíření do celého areálu jako dráha pro in-line bruslaře. Zpevněná víceúčelová plocha bude mimo potřeby ZŠ a MŠ využívána pro konání obecních a spolkových akcí.

Tuto veřejnou zakázku bude realizovat firma SWIETELSKY stavební, s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORAVA, oblast Speciální stavby, se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno. Termín realizace: o letních prázdinách.

Technický dozor stavby bude vykonávat Ing. Petr Stuchlík a autorský dozor Ing. Arch. Martin Janda.

U tohoto projektu využíváme poslední možnost čerpání evropských dotací na výstavbu sportovišť. Podali jsme žádost o podporu z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko 2007-2013, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Projekt Multifunkčního hřiště u MŠ a ZŠ Karla Svolinského (CZ.1.10/4.1.00./05.01823) byl Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko doporučen k financování. Maximální výše dotace bude ve výší 85% uznatelných nákladů projektu, tedy 3 786 278,56 Kč. Protože se ale jedná o tzv. dočerpávací dotaci, kde není předem garantována žádná alokace finančních prostředků, bude skutečná výše dotace stanovena Výborem Regionální rady v 1. čtvrtletí 2016.

Studii proveditelnosti a žádost o dotaci pro nás zhotovila firma ProFaktum, Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, která bude také zajišťovat nutnou administraci projektu ve vztahu k ROP.

 

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 28.09.2015

Zahrada mateřské školy v areálu Základní školy

Obec Kunčice pod Ondřejníkem bude od 8.6. realizovat projekt "Zahrada mateřské školy v areálu ZŠ a MŠ Karla Svolinského". Projekt představuje stavební úpravu zahrady MŠ v přírodním stylu. Zahrada bude sloužit dětem předškolního, které navštěvují MŠ v budově školy. Projekt oplocené zahrady o velikosti 2 140 m2 je zpracován pro potřeby 56 dětí z mateřské školy při ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem. Návrh zahrady je koncipován dle publikace „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“. Základní koncept zahrady se odvíjí od poznávání dětmi těchto čtyř základních elementů: země, oheň, vzduch a voda. Pozemek určený pro zahradu MŠ bude upraven odstraněním stávajících asfaltových ploch a provedením úprav terénu jejich modelací. Dále budou zřízeny nové mlatové pochůzí plochy, provedeny nové areálové rozvody vody a NN. V zahradě budou vysazeny nestínící a bezpečné vhodné keře.  Zahrada bude vybavena novými herními prvky, které budou po realizaci certifikovány. Vymezení zahrady bude provedeno  1m vysokým oplocením, čímž dojde k oddělení zahrady mateřské školy od zbytku areálu, který slouží veřejnosti a žákům základní školy.

Jedná se zejména o:

 • skrývku kulturních vrstev, odstranění stávajících zpevněných ploch, přemístění stávajících herních prvků
 • dodávku a umístění nových herních a vzdělávacích prvků (včetně kontroly kvalifikovanou osobou a certifikace dvou herních prvků)
 • terénní úpravy
 • vybudování oplocení
 • zbudování mlatového chodníku
 • zbudování drobné architektury (pohádkový altán, skříň na hračky)
 • dodávka mobiliáře (lavičky, tesařské konstrukce)
 • vegetační úpravy, vytvoření dopadových ploch z kačírku a písku
 • vybudování areálového rozvodu vody
  • vybudování areálového rozvodu NN

Žadatelem projektu, jeho realizátorem a taktéž investorem (z pohledu kofinancování projektových výdajů) je obec Kunčice pod Ondřejníkem. Na vrub obecního rozpočtu jde 15 % z celkové částky způsobilých výdajů, zbylých 85 % z celkového plánovaného rozpočtu způsobilých výdajů bude financováno pomocí strukturálních fondů EU.

POskytovatelem dotace je Státní fond Životního prostředí (SFŽP), prostřednictvím Operačního programu životního prostředí (OPŽP).

 

Projekt je součástí celkové koncepce obnovy školního areálu.Hraj si, Bav se, Objevuj

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 04.10.2015

Investice v areálu školy 2015

Nové centrum obce Kunčice pod Ondřejníkem

Název projektu: Nové centrum obce Kunčice pod Ondřejníkem - 1. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/1.1.00/22.01628

Obec Kunčice pod Ondřejníkem v současné době realizuje projekt s názvem "Nové centrum obce Kunčice pod Ondřejníkem - 1. etapa", který je kofinancován z evropských prostředků prostřednictvím dotačního titulu ROP Moravskoslezsko pro období 2007-2013.

Realizací projektu dojde k vybudování infrastruktury zvyšující bezpečnost dopravy v centru obce Kunčice pod Ondřejníkem. Součástí celé investice je pak konkrétně rekonstrukce přechodu pro chodce, vybudování světelného signalizačního zařízení, zřízení osvětlení přechodu pro chodce a výměna zastávkových čekáren. V rámci realizační fáze projektu dojde k rekonstrukci cca 74 m chodníkových těles (částečně pomocí zámkové dlažby a částečně pomocí asfaltového povrchu). Hlavním cílem projektu je tak mimo jiné zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace podél často využívané komunikace a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daném úseku. Výstupy projektu budou tedy určeny zejména obyvatelům obce Kunčice pod Ondřejníkem, ale i dalším osobám, které se v dané lokalitě z různých důvodů pohybují.

Projekt ve své realizační části probíhá na přelomu let 2014 a 2015, kdy v první polovině roku 2015 dojde k závěrečnému ukončení všech projektových aktivit a prací a k závěrečnému vyúčtování celé akce ve vztahu k poskytovateli dotace - tedy Úřad Regionální rady pro ROP NUTS II Moravskoslezsko.

Žadatelem projektu, jeho realizátorem a taktéž investorem (z pohledu kofinancování projektových výdajů) je obec Kunčice pod Ondřejníkem. Na vrub obecního rozpočtu jde 15 % z celkové částky způsobilých výdajů, zbylých 85 % z celkového plánovaného rozpočtu způsobilých výdajů bude financováno pomocí strukturálních fondů EU.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 26.11.2014

Energetické úspory objektu obecního úřadu

Tisk aktuální strany