Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Pozvánka na besedu "První rok - základ života"

Rockové dobroty - připomenutí
 

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Změna adresy Finančního úřadu ve Frýdlantu n.O.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že Územní pracoviště ve Frýdlantu nad Ostravicí...

Telefonické varování Policie ČR seniorů
Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje nás žádá o zveřejnění kampaně, která...

Úvodní stránka > Škola a školka

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Ředitelka školy: Kateřina Bumbalíková

Mobil:    603 796 212
Telefon: 556 850 184
Fax:       556 850 128

Web: www.zskuncice.cz

Vytvořil: David Fojtík
Datum: 25.01.2022

Základní škola

ZŠ nabízí kvalitní všestranné vzdělávání dětí od 6 do 15 let. Průměr 17 žáků na třídu umožňuje vysoké zohlednění individuálních vývojových, zdravotních i jiných specifik žáka. Kvalitní úroveň výuky. Klidná atmosféra a zkušenosti umožňují učitelům citlivě zohledňovat individuální potřeby a zájmy žáka. Rodinná povaha školy nepřeje šikaně, vandalismu, drogám ani dalším negativním jevům. Ve škole jenodborná učebna chemie a fyziky, hudebna, pracovní a keramická dílna, cvičná kuchyňka, počítačová učebna s připojením k vysokorychlostnímu internetu, bohatý výběr výukových programů. Součástí školy je vlastní velká tělocvična a rozsáhlý víceúčelový sportovní areál. Ve škole probíhá výuka dvou cizích jazyků – angličtiny a němčiny.
V nabídce mimoškolních aktivit jsou také zájmové kroužky – pěvecký, zdravotnický, florbalový, anglická konverzace, folklórní; volný a bezplatný přístup na internet a do žákovské knihovny.
Školní družina přístupná i pro starší žáky (provoz 6.30 - 7.30, 11.25 - 16.20)
Školní jídelna zajišťuje vedle obědů i celodenní pitný režim a mléčné svačinky
ZŠ se nachází v blízkosti autobusové zastávky Kunčice p.O., Huťařství (5 min).

A ještě něco navíc. V prostorách školy žákům a veřejnosti slouží Galerie K. Svolinského s trvalou expozicí uměleckých děl. Existence galerie ovlivňuje výtvarnou aktivitu žáků školy, kteří pravidelně dosahují úspěchů i na mezinárodních výtvarných soutěžích. Součástí galerie je nový kulturní sál využívaný pro žákovská vystoupení, pro koncerty a přednášky.

 

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 09.08.2011

Mateřská škola

Naše mateřská škola se nachází v obci Kunčice pod Ondřejníkem v podhůří Beskyd. Její okolí je velmi malebné plné krásné přírody se spoustou vzácných rostlin a krásnými lesy. Přímo za školou se vypíná hora Ondřejník s vrcholem Skalka. Příroda nás vybízí k procházkám do lesa, k potůčku, kde děti pozorují faunu i floru blízkého okolí školy. Vedeme děti k ekologickému myšlení a podporujeme environmentální výuku. Děti mají možnost často z oken školky pozorovat paraglidisty. Naše mateřská škola je od 1. 9. 2008 přestěhovaná do budovy Základní školy Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem. Vznikla zrekonstruováním ve stávajících prostorách školy. Má tři třídy s kapacitou 76 dětí. Každá třída má samostatnou hernu, třídu, WC, umývárnu, šatnu. Třídy jsou homogenní.  O děti pečuje 6 pedagogických pracovnic, z toho 4 jsou plně kvalifikované s dlouholetou praxí a dvě nekvalifikované. V mateřské škole dále pracují ještě tři správní zaměstnankyně.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu (Č. j.: 32 405/2004-22). Nabízíme dětem kvalitní standardní i nadstandardní péči (odpolední aktivity, logopedickou péči, předplavecký výcvik, množství kulturních a divadelních akcí, akce pro rodiče s dětmi, výlety apod.). Ve vzdělání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základ veškerého přirozeného poznání. U dětí rozvíjíme estetické vnímání a dovednosti. Seznamujeme je, v rozsahu jejich možností, s lidovými tradicemi a tak jim předáváme kulturní dědictví zdejšího kraje.

V prostorách základní školy je Galerie Karla Svolinského. Děti se postupně seznamují s některými obrazy určenými pro tuto věkovou kategorii. Samy pak jsou vedeny k rozvoji vnímání estetického a výtvarného cítění. Při různých výtvarných soutěžích mohou děti v Galerii vidět i svá výtvarná díla.

Rovněž máme možnost využívat školní tělocvičnu, což nám velmi pomáhá, hlavně ve dnech, kdy je nepříznivé počasí, dodat dětem dostatek pohybu. Děti mají tak možnost se seznamovat s tělovýchovným nářadím a náčiním a hlavně se správnými návyky při pohybových aktivitách a bezpečností v tělocvičně. Vedeme tímto děti k základům zdravého životního stylu.

Pro děti talentované a nadané poskytujeme možnost rozvoje aktivit: výtvarné, hudební, folklórní. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřujeme k tomu, aby zde byly děti maximálně šťastné a spokojené a chodily do MŠ rády.

Strava pro děti je připravována ve školní jídelně základní školy a je dovážena a následně chystána v přípravně a vydávána.

K mateřské škole paří i možnost využívat veškerého areálu školy, do kterého patří hřiště a spoustu travnaté plochy. Na travnatém školním hřišti děti mohou hrát různé míčové hry a provádět pohybové aktivity. Na asfaltovém hřišti děti využívají možnost nakresleného dopravního hřiště pro ježdění na odrážedlech, trojkolkách, koloběžkách a na kolech. Také mají dostatek prostoru kreslit křídou na velkou asfaltovou plochu.

Navázali jsme úzkou spolupráci s učitelkami z prvního stupně ZŠ. Tyto učitelky pravidelně pro děti pořádají akce, při kterých se děti seznámí se školním prostředím i s novými učitelkami. Mezi velmi zdařilé akce patří tvořivá dopoledne, škola nanečisto, dny s výtvarnem.

Od roku 1996 se pravidelně účastníme přehlídky tvořivosti mateřských škol – Mateřinka, kterou zaštiťuje Unesco, MŠMT v čele s Mgr. Martou Jurkovou. Již několikrát jsme byli z oblastního kola vybráni na celorepublikovou přehlídku, která se konala v Nymburku. Pro děti bývá tato dvoudenní akce obrovským zážitkem. Pro nás učitelky byl odměnou děkovný dopis od paní Jurkové.

Mateřská škola aktivně spolupracuje se Sdružením rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole a mateřské škole Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem. Aktivně se podílí na organizování jejich akcí, má své členy v hlavním výboru SRPdŠ.

Cílem našeho školního vzdělávacího programu je podpora všestranně rozvinutého dítěte s podporou ekologického vnímání, estetického cítění a vztahem k lidovým tradicím.

Nově příchozí děti do mateřské školy se mohou postupně adaptovat na nové prostředí individuálně, popř. i s rodiči. Zaměstnanci vytvářejí v mateřské škole klidné a bezpečné prostředí, aby se děti cítily dobře a spokojeně. Učitelka ve třídě vytváří podmínky pro kamarádské společenství, v němž se děti cítí spokojeně a rády do tohoto kolektivu docházejí.

Děti nejsou nuceny k aktivitám, o které nemají zájem. Učitelka dětem činnosti nabízí, ale nenutí je. Učitelka nepoužívá negativa při hodnocení, ale snaží se děti vždy kladně motivovat a chválit.

Učitelka pro děti denně připravuje program s širokou nabídkou aktivit a dostatečným množstvím pohybu. Organizace celého dne je pružná a přizpůsobuje se aktuálním potřebám dětí. Učitelky s dětmi pracují individuálně dle jejich dosažené úrovně poznání a dále dítě rozvíjí a podporuje jeho vlastní aktivitu a experimentování. Učitelka respektuje pracovní tempo každého dítěte. Plánované činnosti jsou navrhovány tak, aby dítě mělo možnost účastnit se vzdělávacích aktivit a her v různě početném seskupení, ale aby také mělo možnost mít své soukromí.

Pedagogové spolupracují s rodiči, pravidelně je informují o prospívání dětí, jejich pokrocích a vývoji. Rodiče se mohou kdykoli obrátit na učitelku s jakýmkoli výchovným či jiným problémem a očekávat konzultaci a pomoc při jejich řešení.

Vzdělávání dětí v naší mateřské škole probíhá ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu celého dne vyskytnou. Máme vyvážený poměr mezi spontánními a řízenými aktivitami. Specifickou formou je didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného spontánního učení. Tato učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách i individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Při výuce se individuálně věnujeme dětem z méně podnětného prostředí, sociálně znevýhodněným a s předběžně diagnostikovanými specifickými poruchami učení a chování.

Ve vzdělávání mimořádně nadaných, talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových projektů, které vedou učitelky MŠ nebo odborníci.

Naše mateřská škola nabízí tyto pravidelné aktivity: folklórní, pěvecká, výtvarná, pohybová, jazyková, logopedická. Učitelky vedou děti k prezentaci dosažených vzdělávacích výsledků na veřejnosti - jak v naší obci, tak i mimo ni.

Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandardních aktivit – například předplavecký výcvik, výlety, koncerty, divadelní představení, filmové pohádky v kině, které organizujeme během celého školního roku podle aktuální nabídky.

Všichni zaměstnanci aktivně spolupracují s rodiči. Jednak je to formou pořádaných akcí pro rodiče a děti, také při řešení různých problémových situací. Pedagogické pracovnice dle zájmu rodiče informují o vývoji a chování jejich dítěte. Společně pak hledají cestu k pochopení různých změn v jeho chování a vývoji, případně poskytují odbornou pedagogickou radu či odbornou literaturu. Rodiče mají možnost se účastnit dění v mateřské škole a aktivně ho ovlivňovat.

Cílem našeho školního vzdělávacího programu je podpora všestranně rozvinutého dítěte s podporou ekologického vnímání, estetického cítění a vztahem k lidovým tradicím.

Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří do šesti let a jsou zařazovány do tří homogenních tříd. Ve třídě nejmladších dětí je 28, ve střední třídě je 20 a ve třídě předškoláků je 28 dětí. Děti jsou přijímány podle kritérií daných ředitelem školy, to jsou:

1) trvalý pobyt dítěte v obci Kunčice p. O.

2) dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

3) délka docházky dítěte do mateřské školy

4) v mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 – 4. Při shodnosti všech kritérií budou děti přijímány podle věku, kdy přednost budou mít starší děti. Pokud nebude kapacita MŠ naplněna, mohou být přijaty děti i s jiným trvalým bydlištěm.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 13.08.2011

Výroční zpráva školy 2015/2016

Datum přidání: 07.11.2016
Klikněte pro stažení souboru

ŠIKULOVÉ V KUNČICÍCH

Náš výtvarný kroužek byl osloven Českou televizí Ostrava z důvodu natáčení dětského pořadu ŠIKULOVÉ. Jde o výtvarně kreativní pořad, ve kterém děti tvoří výrobky z různých materiálů zajímavými technikami. Malí výtvarníci byli touto zprávou potěšeni a nadšeně se pustili do práce. Nejdříve mezi nás zavítal scénárista tohoto vysílání, pan J.Bína, s kterým jsme plánovali a vymýšleli scénář natáčení. Když jsme procházeli školou, byl nadšen z Galerie KS a hned nás napadlo využít galerii ve spojitosti s natáčením. Pak následovala doba příprav, zkoušek a generálka. Ráno 30. 1. 2013 přijel celý štáb ČT a natáčení začalo. Děti byly nadšeny z kamer, paní režisérky, všech okolo, ale nejvíc se jim líbila "klapka". Celý pořad probíhal za asistence, průvodního slova a pomoci Jany a Iva, dospělých ŠIKULOVSKÝCH kamarádů. Byli moc příjemní vstřícní a děti si oba hned oblíbily. Společně s nimi malovaly a dotvářely PTAČÍ RÁJ, který vystavily v prostorách galerie. Tam je hudebně doprovázel a představil se folklórní soubor Ondřejníček, vedený p. K. Niklovou.

A zpět do třídy. Tam je už čekala velmi zajímavá tvořivá práce - vytváření "MAŘENY", kterou vyráběli ze široké škály různých materiálů a přírodnin. K této tradici patří i její vynášení a tím ukončení zimy. Aby proběhl průvod se vším všudy, poslední výrobek byla "KLEPAČKA", kterou děti vyrobily z plechovek, stuh, naběraček a vařeček. Vynášení tak mohlo být doprovázeno i pořádným rámusem.

Nakonec jsme všichni společně, za pěveckého doprovodu souboru, hodili  MAŘENU do vody a tím zimu již zahnali. Jana a Ivo se rozloučili s dětmi a Jana, které se naše škola velmi líbila, přislíbila, že by se k nám ještě chtěla určitě někdy podívat. Už teď její návrat plánujeme. Mé poděkování patří celé škole, dětem z výtvarného kroužku, ze souboru.Ondřejníček, všem správním zaměstnancům, p. Niklové, p. Vyroubalové, p. Stempěnové, p. řed. Kolesovi a všem rodičům, kteří děti připravovali.

Eva Halatová

SIKULOVE V kPo

 

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 25.02.2013
Tisk aktuální strany